English | French | Spanish | Deutch

Malagasy Languages

English-Malagasy words and phrases

This document can be freely printed and distributed in its entirety for non-commercial use. This docment is not for re-sale — it is free and for educational use.

Courtesy of WildMadagascar.org (INTERNET: http://www.wildmadagascar.org)

ENGLISH MALAGASY
Introductions
Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening Manahoana
Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening Manakory
Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening Akory
Fine, thank you. Tsara fa misaotra
Welcome! Tonga sao!
Good-bye Veloma
Bon voyage Soava dia!
See you! Mandra-pihaona!
Please Asafady
Thank you Misaotra
You’re welcome Tsy misy fisaorana
Excuse me Azafady kely e!
Help Vonjeo
Could you help me please? Afaka manampy ahy ve ianao
Do you speak English? Miteny anglisy ve ianao
Do you speak Malagasy? Miteny gasy ve ianao
I do not speak Malagasy Tsy mahay miteny gasy aho
I do not speak English Tsy mahay miteny anglisy aho
I understand a little Mahazo kely aho
Nice to meet you Faly mahalala anao
Yes Eny
No Tsia
I am sorry Miala tsiny aho
My name is [NAME] {NAME] no anarako
What is your name? Iza no anaranao
Polite form of address. Finish greetings with tompoko
my/your family ny fianahaviako/ny fianahavianao
my/your friend ny namako/ny namanao
my/your husband/wife ny vadiko/ny vadinao
my/your children ny zanako/ny zanakao
my/your daughter ny zanako vavy/ny zanakao vavy
my/your son ny zanako lahy/ny zanakao lahy
my/your father ny raiko/ny rainao
my/your mother ny reniko/ny reninao
my/your parents ny ray aman-dreniko/ny ray aman-dreninao
my/your grandparents ny raibe sy renibeko/ny raibe sy renibenao
my/your brother (brother of a man) ny rahalahiko/ny rahalahinao
my/your brother (brother of a woman) ny anadahiko/ny anadahinao
my/your sister (sister of a man) ny rahavaviko/ny rahavavinao
my/your sister (sister of a woman) ny anabaviko/ny anabavinao
my/your cousin (male) ny cousin-ako/ny cousin-anao
my/your cousin (female) ny cousine-ako/ny cousine-anao
What is your occupation? Inona no asanao?
I am a [JOB] [JOB] aho
business person mpanao afera
doctor dokotera
journalist mpanao gazety
scientist mpikaroka
student mpianatra
teacher mpampianatra
How old are you? Firy taona ianao?
I am [AGE] years old. [AGE] taona aho (see “Numbers” section)
Where are you from? Avy aiza ianao?
Where do you live? Aiza ianao no mipetraka?
I am from [PLACE] Avy any [PLACE] aho
I live in [PLACE] Any [PLACE] aho no mipetraka
Australia Aostralia
England Angletera
France Frantsa
Germany Alemaina
the United States Amerika
Are you married? Manambady ve ianao?
I am [STATUS] [STATUS] aho
single tsy mbola manambady
married manambady
divorced nisaraka
I have children/child Manan-janaka aho
Happy birthday Bon anniversaire
Congratulations! Arahabaina!
Food
Bon appetit Mazotoa homana
hot curry made with cabbage and carrots lasary
Do you have [FOOD]? Misy [FOOD] ve?
We don’t have [FOOD] Tsy manana [FOOD] izahay
The menu please Latabatra iray, azafady
I am thirsty Mangetaheta aho
I am hungry Noana aho
We are thirsty Mangetaheta izahay
We are hungry Noana izahay
Can I order some more [FOOD]? Afaka mbola mikomandy [FOOD] aho ve
What is this? Inona ity?
That’s all, thanks. Izay fa misaotra
That was delicious Natsiro be
I am full Voky aho
Check please Ny addition, azafady
Where is the toilet? Aiza ny trano fivoahana?
a glass vera
a glass of water rano iray vera
a bottle of water rano amin’ny tavoahangy
a bottle tavoahangy
a cup kaopy
a cup of tea dite iray kaopy
a cup of coffee kafe iray kaopy
the bill addition
the receipt reçu
salt sira
sugar siramamy
pepper poavra
cold mangatsiaka
good tsara
delicious matsiro
bad ratsy
bad-tasting ratsy tsiro
hot mamay
spicy masiaka
ripe masaka
to eat misakafo
to cook mahandro
meals sakafo
knife antsy
spoon sotro
fork forsety
Breakfast
bread mofo
butter dibera
jam confiture
eggs atody
milk ronono
Lunch and Dinner
beans tsaramaso
fried smoked beef kitoza
beef hen’omby
beef and vegetable stew romazava
cabbage laisoa
crab crabe
dessert desera
dinner sakafo hariva
duck gana
fish trondro
French fries frites
fruit voankazo
lobster homard
lunch sakafo atoandro
meat hena
noodles paty
pork hena kisoa
pork stew with manioc greens ravitoto
poultry vorona
potato ovy
rice vary
salad salady
sauce saosy
sausage saosisy
seafood hazan-drano
soup lasopy
steak bifteka
vegetables legumes
vegetable soup lasopy legumes
drinks
apple juice jus de pomme
beer labiera
coffee kafe
coke coca
fruit juice jus de fruits
hot chocolate kakao
orange juice jus d’orange, ranom-boasary
milk ronono
mineral water eau minerale
tea dite
rum raoma
wine divay
white wine divay fotsy
red wine divay mena
water rano
Accomodations
hotel hotely
room efitra
bungalow bungalow
campground toerana filasina
Can we camp here? Afaka milasy eto ve?
Can you take me to the [NAME] hotel? Afaka mitondra ahy amin’ny hotely [NAME] ve ianao?
Where is [OBJECT]? Aiza no misy [OBJECT]
A good hotel hotely tsara
A cheap hotel hotely mora
A nearby hotel hotely akaiky
Is it safe to camp here? Atokisana ve ny milasy eto?
How long can we stay here Hafiriana no azo ijanonana eto?
Can you watch over this place tonight? Afaka miambina ity toerana ity ve ianao anio alina?
Is there drinking water? Misy rano fisotro ve eto?
Can we light a fire? Afaka mampirehitra afo ve?
Do you have any rooms available? Mbola misy efitra ve?
I would like a room with a bathroom. Mila efitra misy fandroana aho
hot water rano mafana
electricity jiro
How much is it per day? Ohatrinona isan’indro?
How long will you be staying? Haharitra hafiriana ianaero?
[NUMBER] days [NUMBER] andro
week herinandro
Sorry, we are full Miala tsiny fa efa feno izahay
Can I have a key to my room? Aiza ny efitro e?
Do you take credit cards? Mandray carte de credit ve ianareo?
backpack sac a dos
bathroom fandroana
bed fandriana
blanket bodofotsy
candle labozia
chair seza
clean madio
clean sheets dra madio
dirty maloto
drinking water rano fisotro
key lakile
lamp/light jiro
mosquito net voaly aro moka
noisy mitabataba
pillow ondana
plug prizy
quiet mangina
room number nimeraon’ny efitra
rope tady
sheet lamba
shower fandraoana
sleep matory
soap savony
swim milomano
table latabatra
tent trano lay
toilet paper papier hygienique
towel servieta
Travel
Where can I take the plane to [DESTINATION]? Aiza ny fakana ny raoplanina mankany [DESTINATION]?
The plane/boat/bus is delayed Tara ny raoplanina/sambo/bus
The plane/boat/bus is canceled Tsy mandeha ny raoplanina/sambo/bus
I want to go to [DESTINATION] Saika ho eny [DESTINATION] aho
I want a ticket to [DESTINATION] Bie mankany [DESTINATION] iray.
One-way ticket Bie mandroso
Return ticket Bie mandroso sy miverina
How long does the trip take? Maharitra haririana ny mankany [DESTINATION]?
flight vol
domestic flight vol interieur
Is there a flight to [DESTINATION] today? Misy raoplanina mankany [DESTINATION] ve anio?
When is the next flight to [DESTINATION]? Rahoviana ny raoplanina manaraka mankany [DESTINATION]?
Taxi fare (always ask the fare before getting in] saran-dalana,frais ana taxi
I am going to [DESTINATION] Ho eny [DESTINATION] aho
How long will it take? Adiny firy ny mankany?
How much does it cost? Ohatrinona ny mankany?
Have you got change? Manana madinika ve ianao?
Where do you want to go? Aiza no tianao aleha?
I would like to go to [DESTINATION] Saika ho eny [DESTINATION] aho
I would like to see the [DESTINATION] Te-hahita ny [DESTINATION] aho
Where is the [DESTINATION]? Aiza no misy ny [DESTINATION]?
How much is the entrance fee? Ohatrinona ny fidirana?
When can I visit the [DESTINATION]? Rahoviana no azo jerena ny [DESTINATION]?
I would like to go into the forest Te ho any an’ala aho
I would like to visit a nature reserve Te ho any amin’ny reserves naturellets aho
I would like to go to the beach Te ho any amoron-dranomasina aho
Is it far from here? Lavitra eto ve izany?
Can we walk there? Tonga tongotra ve any?
I would like to go for a walk. Te-hitsangatsangana aho
How do I get to [DESTINATION]? Ahoana no hahatongavako any [DESTINATION]?
beach amoron-dranomasina
bridge tetezana
building trano
church fianagonana
city center ville
coast amorontsiraka
garden zaridaina
guide gida
hospital hopitaly
island nosy
lake lac
market tsena
mountain tendrombohitra
museum musee
river renirano
school fianarana
sea ranomasina
tomb fasana
university oniversite
village ambanivohitra
waterfall riana
zoo zoo
car fiara,fiarakodia,tomobilina
deposit avansa
gas lasantsy
insurance assurance
motorcycle moto
oil menaka
street arabe,lalana
to pay mandoa vola
traffic circulation
trip dia
per day isan’andro
per week isan-kerinandro
per month isan-volana
I am lost Very aho
It is not far Tsy lavitra io
Go back Miverena
across eo am-pita
behind eo am-badika
east atsinanana
left ankavia
north avaratra
right ankavanana
south atsimo
straight mahitsy be
west andreafana
Communications
I would like to make a phone call Saika hiantso telefaonina aho
How much does a phone call to [PLACE] cost? Ohatrinona ny miantso telefaonina any [PLACE]?
Where is a nearby post office? Aiza ny paositra akaiky eto?
Where is the mail box? Aiza ny fandrotsahana taratasy?
How much does it cost to send this to [PLACE]? Ohatrinona ny mandefa an’ity any [PLACE]?
I would like to send a letter/postcard. Saika handefa ny taratasy/karta aho
Where can I find an internet connection? Aiza no mety ahazoaka mampiasa Internet?
Where can I send out email? Aiza no azoko andefasana email?
airmail par avion
envelope valopy
fax fax
stamp tambra,hajia
telephone telefaonina
to send mandefa
Shopping
Where can I find a [X]? Aiza no mety misy [X]?
Where is the market? Aiza no misy ny tsena?
Where is the nearest [X]? Aiza ny [X] akaiky indrindra?
Could you show me some [X]? Afaka mampiseho [X] ahy ve ianao?
Do you have a [X]? Misy [X] ve?
Do you have anything bigger/smaller? Misy lehibebe/kelikely noho ity ve?
Do you have a different color? Misy loko hafa ve?
Do you have more? Mbola misy hafa ve?
I would like to buy this Tiako vidiana ity
How much is this/that? Ohatrinona ity/iry e?
That is too expensive Lafo be izany
How about [X]? (where X is a lower price) Mety [X] ve?
What is your last price? Ohatrinona ny farany?
That is my very last price Izay mihitsy ny farany?
That is still to expensive for me Mbola lafo amiko izany
I will take it for [X] Hoentiko raha [X]
Thank you, good-bye Misaotra ary fa veolma
bakery mpivarotra mofo
bookstore fivarotam-boky
butcher fivarotam-kena
clothing store fivarotam-akanjo
florist mpivaro-boninkazo
pharmacy farmasia
souvenir shop mpivarotra sovenira
bag/basket harona
belt fehikibo
books boky
box boaty
flower voninkazo
hat satroka
leather hoditra
metal vy
pants pataloha
pottery tefy tanimanga
ring petratra
shirt lobaka
shoes kiraro
souvenirs fahatsiarovana
stone vato
t-shirt t-shirt
watch famantaranandro
Money
Where is the nearest bank? Aiza ny banky akaiky indrindra eto?
Where can I change some money? Aiza no afaka manakalo vola?
When is the bank open? Amin’ny firy banky no misokatra?
When does the bank close? Amin’ny firy banky no mihidy?
I want to change some dollars Saika hanakalo dolara aho
Can you give me some small change? Afaka manome vola madinika ve ianao?
What is the exchange rate today? Ohatrinona nu cours anio?
Your passport please Ny pasiparonao azafady
amount montant
bank banky
cash tolo-botsotra
cashier caisse
coins vola madinika
exchange rate cours,sandam-bola
dollar dolara
form taratasy fenoina
money vola madinika
payment vola
signature sonia
to buy mividy
to change manakalo vola
to pay mandao vola
to sign manao sonia
to trade manao varotra
Health
I am sick Marary aho
My friend is sick Marary ny namako
I do not feel well Tsy metimety aho
I need a doctor Mila dokotera aho
It hurts here Eto no marary
I have vomitted Nandoa aho
I feel dizzy Fanina aho
I cannot sleep Tsy mahita tosy aho
I cannot eat Tsy mahinan-kanina aho
I have a cold Voan’ny gripa aho
I have a temperature Mamay aho
I have a broken leg Tapaka ny tongotro
I have diarrhea Mivalana aho
Which pharmacy is open tonight? Farmasia iza no misokatra anio alina?
I need medication for [x] Mila fanafodt [x] aho
How long do I take this medication? Hafiriana no hihinanako ity fanafody ity?
You have an infection Misy infection ianao
Take this medication Mihini ity fanafody ity ianao
AIDS SIDA
bacteria bakteria
cramps krampy
diarrhea fivalanana
fever tazo
flu gripa
heart attack crise cardiaque
hepatitis heptita
infection infection
infectious mifindra
malaria malaria
parasite parazita
stomach ache aretim-bavony
ankle kitrokely
arm sandry
back lamosina
blood ra
body vatana
bone taolana
brain ant-doha
breast nono
chest tratra
ear sofina
elbow kiho
eye maso
face tarehy
finger rantsana
foot tongotra
hair volo
hand tanana
head loha
heart fo
heel faladia
intestine tsinay
jaw hihy
knee lohalika
leg tongotra
lip molotra
liver aty
lung avokavoka
mouth vava
nail hoho
neck atoka
nose orona
ribs taolan-tehezana
shoulders soroka
skin hoditra
stomach vavony
throat tenda
thumb ankihibe
toe rantsan-tongotra
tongue lela
tooth nify
vein lalan-dra
wrist valahana
anesthetic anestezia
antibiotics antibiotika
antidote ody poizina
aspirin aspirinina
band-aid sparadrap
cotton wool vovo
injection tsindrona
medication fanafody
pills pila
syringe tsindrona
thermometer termometatra
tranquilizer calmant
vitamin vitaminina
Bureaucracy
Can you fill out this form please? Fenoy kefy ity azafady?
What is your name? Iza no anaranao?
My name is [NAME] [NAME] no anarako
When were you born? Oviana ianao no teraka?
I was born in [PLACE] Teraka tamin’ny [PLACE] aho
Where do you come from? Avy aiza ianao?
I come from [PLACE] Avy any [PLACE] aho.
How long are you staying in Madagascar? Hafiriana no hijanonanao eto Madagasikara?
I am staying in Madagascar for [#] days/weeks/months Mijanona [#] andro/herinandro/volana eto Madagasikara aho.
Are you here for business or vacation? Hiasa eto ianao sa haka rivotra?
Is there anything we should pay particular attention to? Misy zavatra tokony hotandremanay manokana ve?
Please sign here Soniavo eto azafady
Where’s [X]’s office? Aiza ny biraoni’I [X]
application form taratasy fangatahana
surname anarana
first name fanampin anarana
date of birth daty nahaterahana
place of birth toerana nahaterahana
male/female lahy/vavy
married/single manambady/tsy manambady
profession asa
address adiresy
nationality fihaviana
reason for travel anton-dia
business raharaha
tourism fizahan-tany
date of arrival daty nahatongavana
date of departure daty hiverenana
passport pasipaoro
passport number nimeraon’ny pasipaoro
passport photograph sary tapaka
a copy of kopian’ny
valid manan-kery
visa visa
agriculture fambolena
defense fiarovana
education fampianarana
health fahasalamana
justice fitsarana
transport fitaterana
water and forests rano sy ala
Weather
How is the weather? Mahahoana ny andro?
What will the weather be like tomorrow? Hanao ahoana ny andro rahampitso?
The weather is bad Ratsy ny andro
The weather is beautiful Tsara ny andro
There is lightning Mitselatra
It is very cold Mangatsiaka be ny andro
It is very hot Mafana be ny andro
It is [#] degrees [#] degre
It is cloudy Mandrahona ny andro
It is foggy Manjavona ny andro
It is raining Avy ny orana
It is going to rain Ho any ny orana
cloudy mandrahona
cold mangatsiaka
flood tondra-drano
hail avandra
lightning tselatra
rain orana
thundershower oram-baratra
warm mamay
Nature
What is this? Inona ity?
I would like to see [X] Te-hahita [X] aho
It is a [X] [x] io
Is it poisonous? Misy poizina ve io?
Is it dangerous to touch? Mampidi-doza ve ny mikasika an’io?
Do you see that? Hitanao ve io?
Do you hear that? Henanao ve izany?
I would like to climb/hike it Te-hananika an’io aho
I would like to swim/walk Te-hilomano/handehandeha aho
air rivotra
animal biby
brook renirano kely
cloud rahona
cyclone rivo-doza
desert efitra
dust vovoka
earthquake horohoron-tany
fire afo
flower voninkazo
forest ala
full moon diavolana
hail avandra
hill havoana
field tanim-boly
meadow fahitra
moon volana
mud fotaka
ocean oseanina
palm tree palmie
palnts zava-maniry
river renirano
sand fasika
sky lanitra
smoke setroka
star kintana
storm tafio-drivotra
sun masoandro
sunrise fiposahan’ny masoandro
sunset fodian’ny masoandro
sunshine tana-masoandro
thunder kotro-baratra
tree hazo
valley lohasaha
view izay tazana
waterfall riana
wind rivotra
Animals
ant vitsika
bee tantely
bird vorona
butterfly lolo
cat saka
caterpillar fanday
chicken akoho
cockroach kadradraka
cow omby
crocodile voay
dog alika
donkey ampondra
eagle voromahery
eel amalona
fish trondro
flea parasy
fly lalitra
frog sahona
gecko tanafisaka
horse soavaly
insect bibikely
lemur gidro
mosquito moka
mouse/rat voalavo
snail sifotra
snake bibilava
spider ala
turtle sokatra
wasp fanenitra
worm kankana
Plants
aloe vahona
bamboo bambo
baobab baobaba
bougainvillea laingomena
branch rantsan-kazo
coconut koko
cotton landihazo
ginger sakamalaho
grass bozaka
maize katsaka
mushroom olatra
orchid orkide
pepper dipoavatra
stem taho
thorn tsilo
Politics
aid fanampiana
to arrest misambotra
charity fiantrana
civil rights zo
constitution lalam-panorenana
corruption fandraisana tsolotra
court fitsarana
crime heloka
criminal meloka
debt trosa
election fifidianana
embassy ambasady
free afaka
freedom fahafahana
government governemanta
independence fahaleovan-tena
judge mpitsara
killer mpamono olona
law lalana
lawyer mpanao lalana
leader mpitarika
majority ny maro an’isa
meeting fivoriana
newspaper gazety
opposition mpanohitra
peace fandriam-pahalemana
political party antoko politika
politics politika
president prezida
prison figadrana
protest fanoherana
revolution revolisiona
robbery fandrobana
theft halatra
vote mandatsa-bato
Emergency
There has been an accident Misy aksida atsy
Does anyone speak English Misy miteny anglisy ve?
Can you help me? Afaka manampy ahy ve ianao?
Can you deal with the injured passengers? Afaka mikarakara ireo maratra ve ianao?
Can you call the police? Afaka miantso polisy ve ianao?
Can you call a doctor? Afaka miantso dokotera ve ianao?
Take me to the nearest hospital Ento amin’ny hopitaly akaiky indrindra aho
Take me to a doctor Ento dokotera aho
I am hurt Maratra aho
I am ill Marary aho
Can you show me your ID? Asehoy ahy kely ny kara-panondronao?
Where is the nearest gas station? Aiza ny mpivarotra lasantsy akaiky eto?
Our car is stuck Mihitsoka ny fiaranay
gasoline lasantsy
tire pone
seat seza
Help! Vonjeo!
Call the police! Miantsoa polisy
Where is the police station? Aiza by biraon’ny polisy aho?
I am lost Very aho
I want to contact my embassy Mila miresaka amin’ny ny ambasadiko aho
I need an interpreter Mila mpandika teny aho
My [X] has been stolen Nisy nangalatra ny [X] ko
I lost my [X] Very ny [X] ko
I have been robbed Nisy nanendaka aho
I did not do that Tsy nanao izany aho
I need a lawyer Mila avocat aho
bag paoketra
camera fakan-tsary
documents taratasy
eyeglasses solomaso
ID kara-panondro
key lakile
lost very
money vola
pickpocket mpangaro-paosy
stolen nisy nangalatra
theif mpangalatra
wallet porte-feuille
watch famantaranandro
Time
I am late Tara aho
I am in a hurry Maika aho
What time is it? Amin’ny firy izao?
At what time? Amin’ny firy?
It is two o’clock Amin ny roa
It is 2:05 Amin ny roa sy dimy
It is 2:30 Amin’ny roa sy sasany
It is 2:45 Amin’ny telo latsaka fahefany
It Is 2:55 Amin’ny telo latsaka dimy
When (in the future) Rahoviana?
When (in the past)? Oviana?
afternoon hariva
appointment fotoana vonjena
day andro
evening folakandro
hour ora
in a few days afaka andro vitsivitsy
in the morning amin’ny maraina
in the evening amin’ny hariva
in the night amin ny alina
at nooon amin’ny atoandro
last week tamin’ny herinandro
last month tamin’ny iray volana lasa
last year tamin’ny herintaona
midnight sasak’alina
minute minitra
month volana
morning maraina
next week amin’ny herinandro
next month amin’ny volana ambony
next year amin’ny herintaona
night alina
noon atoandro
now izao
second segondra
the day after tomorrow rahafakampitso
this morning anio maraina
this week amin’ity herinandro ity
today anio
tomorrow rahampitso
yesterday omaly
Monday alatsinainy
Tuesday talata
Wednesday alarobia
Thursday alakamisy
Friday zoma
Saturday asabotsy
Sunday alahady
Measures
How deep is it? Firy metatra ny halaliny?
How wide is it? Firy metatra ny sakany?
How heavy is it? Firy kilao?
gram grama
kilogram kilagrama
heavy mavesatra
light maivana
liter litatra
centimeter santimetatra
meter metatra
kilometer kilometatra
Colors
What color is this? Inono ity loko ity?
I do not like this color Tsy tiko ity koko ity
I like … … no tiako
I prefer the … one … no tiako kokoa
Does it come in a different color? Misy loko hafa ve ity?
black mainty
blue manga
brown volon-tany
color loko
colorful marevaka
golden mivolom-bolamena
gray volon-tany
green maintso
orange volom-boasary
pink mavokely
purple volom-parasy
red mena
white fotsy
yellow mavo
Numbers
0 aotra
1 iray, iraika
2 roa
3 telo
4 efatra
5 dimy
6 enina
7 fito
8 valo
9 sivy
10 folo
11 iraika ambin’ny folo
12 roa ambin’ny folo
20 roapolo
25 dimy amby roapolo
30 telopolo
40 efapolo
50 dimampolo
60 enimpolo
70 fitopolo
80 valopolo
90 sivifolo
100 zato
101 iraika amby zato
105 dimy amby zato
200 roanjato
300 telonjato
400 efajato
500 dimanjato
600 eninjato
700 fitonjato
800 valonjato
900 sivinjato
1000 arivo
10000 iray alina
100000 iray hetsy
1000000 iray tapitrisa